Drept civil

 

 

DREPTUL CIVIL

Dreptul civile este o ramură complexă a dreptului care cuprinde în sfera sa relațiile patrimoniale și nepatrimoniale dintre subiectele de drept, fie acestea persoane fizice ori juridice. 

Are o funcție de drept comun la care se apelează și ori de câte ori o altă ramură de drept nu conține reglementări proprii cu privire la un anumit aspect al unui raport juridic.

 • reglementări privind bunurile și drepturile reale in general

– proprietatea privată

– accesiunea

– proprietatea comună( coproprietatea obisnuită, coproprietatea forțată, coproprietatea în devălmășie)

-dezmembrămintele proprietății:

 1. uzufructul
 2. uzul și abitația
 3. servituțile

-Posesia ( uzucapiunea, ocupațiunea, acțiunile posesorii)

 • Mostenirile legale și testamentare
 • Obligațiile
 • Contractele civile ( vânzare cumpărare, schimb, închiriere, comodat, report, antrepriză, mandat, de depozit, întreținere, rentă viageră, tranzacția etc)
 • Actele unilaterale 
 • Faptul juridic licit ( gestiunea e afaceri, plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză) 
 • Răspunderea civilă delictuală 
 • Executarea obligațiilor – în diversele ei forme
 • Executarea silită a obligațiilor
 • Privilegiile și garanțiile reale ( ipoteca)
 • Prescripțiile